Reklamacja

1.Sklep internetowy ponosi odpowiedzialność przez 2 lata od daty zakupu w przypadku niezgodności towaru z umową zgodnie z ustawą o Ochronie Praw Konsumenta / Ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014( Dz. U. z dnia 24 czerwca 2014r. , 2014 poz. 827), Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 – Kodeks Cywilny(Dz. U.nr 16 poz.93) .
Klient traci uprawnienia określone w ustawie, jeżeli prze upływem 12 miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi sklepu o tym fakcie.

2. Zgłoszenie wady towaru przez klienta i rozpoczęcie procedury reklamacyjnej następuje z chwilą otrzymania przez sklep internetowy Taboo oświadczenia klienta o zgłoszeniu wady towaru oraz samego wadliwego towaru wraz z dowodem zakupu.
Sklep internetowy Taboo rozpatruje reklamację w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania reklamowanego towaru.
Klient otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji  w ciągu 14 dni kalendarzowych od  przyjęcia przez sklep reklamowanego towaru.

3. Reklamację można złożyć na stosownym druku reklamacyjnym lub sporządzić samodzielnie druk reklamacyjny – spis danych niezbędnych do samodzielnego sporządzenia reklamacji można uzyskać mailowo lub telefonicznie po kontakcie z Biurem Obsługi Klienta sklepu za pomocą e-maila sklep@moda-taboo.com lub telefonicznie 667-992-518.

4. Nabywca bezpośrednio ponosi koszt odesłania wadliwego towaru, sam dokonuje wyboru rodzaju przewoźnika oraz decyduje o koszcie związanym z odesłaniem. Sprzedawca zwraca koszt 100% poniesionego wydatku po przedstawieniu przez nabywcę dokumentu dotyczącego przesyłki w przypadku reklamacji uznanej, w przypadku reklamacji nieuznanej, nieuzasadnionej koszt odesłania do Sprzedawcy pokrywa Kupujący.

5. W przypadku gdy kupujący jest podmiotem gospodarczym, odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne towaru jest wyłączona zgodnie z Art. 558 par.1 Kodeksu Cywilnego