SZUKASZ POMYSŁU NA PREZENT? WYBIERZ NASZĄ KARTĘ PODARUNKOWĄ TABOO!

Jeśli chcesz aby Twój prezent na pewno sprawił radość skorzystaj z opcji Karty Podarunkowej. Dostępne są karty o nominałach 50 zł i 100 zł. Każda Karta Podarunkowa jest ważna przez 90 dni licząc od dnia jej zakupu. Regulamin karty podarunkowej dostępny jest w salonach Taboo Fashion oraz na stronie internetowej.

 

REGULAMIN DOTYCZY KARTY PODARUNKOWEJ
OBOWIĄZUJĄCY W SKLEPACH TABOO
OD DNIA 15 LIPCA 2017

§ 1

Użyte w niniejszym Regulaminie zwroty oznaczają:

Organizator:

HA-RA S.J. ul. Nadbrzeżna 12, 43-300 Bielsko – Biała,

Towar:

odzież oraz inne towary tworzące lub uzupełniających style i trendy w modzie marki Taboo, będące w aktualnej ofercie konkretnego Salonu Taboo, którego dotyczą warunki sprzedaży objętej niniejszym Regulaminem

Wybrany Salon Taboo:

znajdujący się na terenie Polski sklep Organizatora, który został wybrany do realizacji Kart Podarunkowych. Kartę podarunkową można zrealizować w salonach Taboo wskazanych poniżej:
Bielsko-Biała, Czeladż, Jastrzębie, Katowice, Ustroń, Wadowice, Warszawa, Żory, Żywiec

Konsument:
Osoba kupująca Towar w rozumieniu powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

Karta Podarunkowa

Bon towarowy jednokrotnego użycia zwany „Kartą Podarunkową” opatrzony napisem „Karta Podarunkowa”, logiem TABOO, nominalną wartością bonu 50 zł, 100 zł oraz niezbędnymi informacjami

§2

Procedury związane z wydawaniem Karty Podarunkowej:

1. Dystrybucja Karty Podarunkowej Taboo odbywa się tylko i wyłącznie w wybranych Salonach Taboo. Karta podarunkowa Taboo jest traktowana jako środek płatniczy: konsument otrzymuje przy jej zakupie fiskalne potwierdzenie zapłaty( paragon fiskalny lub fakturę VAT).
2. Podczas sprzedaży Karty Podarunkowej Taboo odbywa się jej aktywacja według ustalonych reguł.
3. Karta Podarunkowa Taboo występuje w dwóch wersjach 50 zł oraz 100 zł i taką dokładnie wartość nominalną przedstawia.
4. Każda Karta Podarunkowa jest Towarem handlowym danego punktu i oznakowana jest kodem kreskowym informującym o punkcie jej dystrybucji oraz wartości nominalnej.
5. Każda Karta Podarunkowa może być zrealizowana w salonach Taboo wskazanych powyżej.

§3

Aktywacja Karty Podarunkowej:

1. Karta w momencie jej sprzedaży musi zostać aktywowana przez wydającego. Aktywacja ta może nastąpić tylko w Salonach Organizatora.
2. Aktywacja odbywa się przez:
– umieszczenie hologramu potwierdzającego jej oryginalność
– umieszczenie przez wydającego pisemnej adnotacji dotyczącej daty zakupu Karty

§4

Zasady korzystania z Karty Podarunkowej

1. Każda Karta Podarunkowa bez względu na jej nominał wydawana jest terminowo na okres 90 dni licząc od dnia jej zakupu włącznie.
2. Konsument posiadający aktywną Kartę uprawniony jest do realizacji transakcji zakupu za jej pośrednictwem we wskazanych salonach Taboo.
3. Organizator przyjmuje w Wybranych Salonach Taboo wyłącznie aktywne i nieuszkodzone Karty posiadające unikalny hologram zabezpieczający.
4. Kartę podarunkową można posłużyć się tylko jednokrotnie.
5. Karta nie podlega wymianie na środki pieniężne.
6. Konsument nie ma prawa żądać od Organizatora zwrotu środków pieniężnych w przypadku niewykorzystania Karty w terminie, zniszczenia, kradzieży lub zagubienia Karty.
7. Kartą może posłużyć się każdy Konsument, który jest w jej posiadaniu, a która spełnia wszystkie warunki przyjęcia jej do realizacji.
8. Realizując zakup Towaru za pośrednictwem Karty Podarunkowej Konsument zobowiązany jest do przekazania jej personelowi Salonu, w którym dokonuje zakupu jako formy zapłaty za zakupiony Towar. Personel po dokonaniu transakcji zobowiązany jest do zniszczenia Karty poprzez odcięcie prawego górnego rogu – Karta w ten sposób zostaje prawidłowo zrealizowana.

§5

Warunki odmowy realizacji Karty Podarunkowej
Organizator ma prawo odmówić realizacji Kart Podarunkowej w przypadku gdy:
– karta nosi znamiona braku autentyczności (nie posiada stosownych zabezpieczeń, które powinna otrzymać w trakcie jej autentycznej aktywacji)
– upłynął termin ważności Karty Podarunkowej
– Karta została uszkodzona w sposób uniemożliwiający zapis danych niezbędnych do realizacji

§6

Zakup / Zwrot / Wymiana / Reklamacja
Towarów zakupionych poprzez realizację Karty Podarunkowej

Zakup
1. Na każdy Towar zakupiony u Organizatora Konsument otrzymuje potwierdzenie zakupu – paragon fiskalny.
2. Wartość paragonu zostaje pomniejszona o wartość nominalną przedłożonej Karty. Faktyczna wartość Towaru(ów) zostaje odnotowana w Specyfikacji Wydanych Towarów i dopięta do paragonu fiskalnego.
3, Oba dokumenty tworzą kompletny dowód zakupu.
4. Przy realizacji zakupów z użyciem Karty konsumentowi nie przysługuje prawo otrzymania reszty, gdy wartość otrzymywanego towaru jest niższa niż wartość nominalna Karty Podarunkowej.
3. Konsument zobowiązany jest do zapłaty różnicy ceny gotówką lub kartą płatniczą w przypadku, gdy wartość otrzymywanego towaru jest wyższa niż wartość nominalna Karty Podarunkowej.

Zwrot / Wymiana

Zgodnie z regulaminem Zwrotów / Wymian obowiązującym w sieci marki Taboo Konsumentowi nie przysługuje prawo zwrotu ani wymiany Towaru nabytego z wykorzystaniem karty podarunkowej.

Reklamacja Towaru

1. Towar zakupiony w Salonach Taboo jest objęty rękojmią sprzedawcy. W przypadku reklamacji Towaru, który został zakupiony z użyciem Karty Podarunkowej proces reklamacyjny obejmuje naprawę, wymianę na ten sam nowy wolny od wad lub jeśli Organizator nie jest w stanie spełnić powyższych warunków – zwrot gotówki. Czynności reklamacyjnych dokonuje się według ustalonych procedur w salonie, w którym towar został zakupiony.
2. Warunkiem złożenia reklamacji na towar zakupiony w drodze użycia Karty podarunkowej jest przedłożenie kompletnego dowodu zakupu – czyli paragonu fiskalnego oraz Specyfikacji Wydanego Towaru, która jest dołączana w momencie zakupu Towaru.

§7

Wszelkie ewentualne skargi, związane ze sposobem przebiegu realizacji Kart Podarunkowych objętego niniejszym Regulaminem, Konsument obowiązany jest skierować na piśmie do Organizatora celem rozpatrzenia zasadności skargi lub żądania.

§8

Dopuszczalne jest dokonywanie przez Organizatora zmiany niniejszego Regulaminu, w szczególności w zakresie zwiększenia lub zmniejszenia liczby Salonów Taboo objętych niniejszą sprzedażą a także w zakresie zmian jej zasad. Zmiana zaczyna obowiązywać od dnia umieszczenia odpowiedniej, pisemnej informacji w Salonach Taboo/ lub w Internecie na stronie www.moda-taboo.com.

§9

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kwestie sporne powstałe z przyczyn leżących po stronie osób trzecich.
2. Organizator udostępni do wglądu niniejszy Regulamin we wszystkich Salonach Taboo, które objęte są sprzedażą opisaną w niniejszym Regulaminem, a także w Internecie na stronie www.moda-taboo.com
3. Wszelkie sprawy sporne związane ze sprzedażą objętą niniejszym Regulaminem będą rozstrzygane przez sąd rzeczowo właściwy dla miejsca siedziby Organizatora, chyba że bezwzględnie obowiązujące przepisy prawne stanowią inaczej.